Alexandra Rudavskaya

St. Petersburg University (Alexander Zagoskin and Latif Kazbekov’s workshop)